Filter by Thư Ký

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (FMCG)
Salary: 15 - 20 million gross
Location: HCM
Secretary/Thư ký Ban Tổng giám đốc
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ (BĐS)
Salary: Thỏa thuận
Location: TP HCM
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (Real Estate)
Salary: 18.000.000 - 22.000.000 VND
Location: TP HCM