Filter by Hotel /Resort / Restaurant

F&B MANAGER
Salary: 25-35 triệu vnd
Location: TP HCM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Salary: Từ 60 triệu trở lên
Location: Cao Bằng
CUSTOMER ENGAGEMENT MANAGER ( IT)
Salary: From 3000 USD to 5000USD
Location: HCM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – QUẢN LÝ TÀI SẢN
Salary: 60 - 100 million gross
Location: Phú Quốc
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Salary: From 3000 usd
Location: TP HCM
HOTEL MANAGER
Salary: 20.000.000 - 30.000.000 VND
Location: TP HCM